لیست کلی دیکشنری های موجود در این بسته - شامل 8 دیکشنری برتر

↓ World Book Dictionary - 2015 ↓

World Book Dictionary 2015 MDX MDD
World Book Dictionary 2015 MDX MDD
World Book Dictionary 2015 MDX MDD

↓ Webster's Third New International Dictionary ↓

Webster's Third New International Dictionary MDX MDD
Webster's Third New International Dictionary MDX MDD
Webster's Third New International Dictionary MDX MDD

↓ Partridge Dict of Slang & Unconventional English ↓

Partridge Dict of Slang & Unconventional English MDX MDD
Partridge Dict of Slang & Unconventional English MDX MDD

↓ Oxford Thesaurus - 2016 ↓

Oxford Thesaurus 2016 MDX MDD
Oxford Thesaurus 2016 MDX MDD
Oxford Thesaurus 2016 MDX MDD

↓ Oxford Collocations Dictionary for students of English - New ↓

Oxford Collocations Dictionary for students of English MDX MDD
Oxford Collocations Dictionary for students of English MDX MDD
Oxford Collocations Dictionary for students of English MDX MDD

↓ Oxford American Writer's Thesaurus ↓

Oxford American Writer's Thesaurus MDX MDD
Oxford American Writer's Thesaurus MDX MDD
Oxford American Writer's Thesaurus MDX MDD
Oxford American Writer's Thesaurus MDX MDD

↓ Online Etymology Dictionary ↓

Online Etymology Dictionary MDX MDD
Online Etymology Dictionary MDX MDD

↓ Dictionary of Idioms, Phrasal Verbs and Slangs ↓

Dictionary of Idioms, Phrasal Verbs and Slangs MDX MDD
Dictionary of Idioms, Phrasal Verbs and Slangs MDX MDD