لیست کلی دیکشنری های موجود در این بسته - شامل 12+ دیکشنری برتر

↓ Dictionary.com - Unabridged ↓

Dictionary.com Unabridged MDX MDD
Dictionary.com Unabridged MDX MDD

↓ Collins Junior Illustrated Dictionary - 2nd Edition ↓

Collins Junior Illustrated Dictionary 2nd Edition MDX MDD
Collins Junior Illustrated Dictionary 2nd Edition MDX MDD

↓ American Pronunciation Dictionary ↓

American Pronunciation Dictionary MDX MDD

↓ Cambridge Advanced Learners Dictionary - 3rd Edition ↓

Cambridge Advanced Learners Dictionary 3rd Edition MDX MDD
Cambridge Advanced Learners Dictionary 3rd Edition MDX MDD

↓ The Aryanpur Progressive English - Persian Dictionary ↓

The Aryanpur Progressive English Persian Dictionary MDX MDD

↓ Super Thesaurus - 6 in 1 ↓

Super Thesaurus 6in1 MDX MDD

↓ Oxford Dictionaries - English To 8 Languages ↓

Oxford Dictionaries English To 8 Languages MDX MDD
Oxford Dictionaries MDX MDD

↓ Persian to English Dictionary ↓

Persian to English Dictionary MDX MDD

↓ Moin Dictionary (Persian to Persian) ↓

Moin Dictionary Persian to Persian MDX MDD

↓ Longman Advanced American Dictionary - 3rd Edition ↓

Longman Advanced American Dictionary 3rd Edition MDX MDD

↓ Longman Dictionary of American English ↓

Longman Dictionary of American English MDX MDD

↓ Dictionary of American Slang ↓

Dictionary of American Slang MDX MDD