لیست کلی دیکشنری های موجود در این بسته - شامل 13+ دیکشنری برتر

↓ Longman Dictionary Of Contemporary English - 6th Edition ↓

Longman Dictionary Of Contemporary English 6th Edition MDX MDD
Longman Dictionary Of Contemporary English 6th Edition MDX MDD
Longman Dictionary Of Contemporary English 6th Edition MDX MDD

↓ Wiktionary 2016 ↓

Wiktionary 2016 MDX MDD
Wiktionary 2016 MDX MDD

↓ Longman Extras ↓

Longman Extras MDX MDD

↓ Longman Dictionary of Common Errors ↓

Longman Dictionary of Common Errors MDX MDD

↓ Longman Language Activator ↓

Longman Language Activator MDX MDD

↓ Longman Collocations Dictionary and Thesaurus ↓

Longman Collocations Dictionary and Thesaurus MDX MDD

↓ Ten Dictionaries in One - Version 3 (10in1) ↓

Ten Dictionaries in One Version 3 - 10in1 V3 MDX MDD

↓ Wordnet 3.0 ↓

Wordnet 3.0 MDX MDD

↓ American Heritage Dictionary - 4th Edition ↓

American Heritage Dictionary 4th Edition MDX MDD

↓ Webster Dictionary Of English ↓

Webster Dictionary Of English MDX MDD

↓ Collins English Dictionary - 12th Edition ↓

Collins English Dictionary 12th Edition MDX MDD

↓ Garner's Modern English Usage - 4th Edition ↓

Garner's Modern English Usage 4th Edition MDX MDD

↓ The Collins CoBuild School Dictionary of American English ↓

The Collins CoBuild School Dictionary of American English MDX MDD