لیست کلی دیکشنری های موجود در این بسته - شامل 25+ دیکشنری برتر

↓ WordSmyth 2018 ↓

WordSmyth 2018 MDX MDD
WordSmyth 2018 MDX MDD
WordSmyth 2018 MDX MDD
WordSmyth 2018 MDX MDD

↓ Thesaurus.com ↓

Thesaurus.com MDX MDD
Thesaurus.com MDX MDD
Thesaurus.com MDX MDD

↓ Oxford Living Dictionaries ↓

Oxford Living Dictionaries MDX MDD
Oxford Living Dictionaries MDX MDD
Oxford Living Dictionaries MDX MDD

↓ Cambridge Advanced Learners Dictionary 4th Edition ↓

Cambridge Advanced Learners Dictionary 4th Edition MDX MDD
Cambridge Advanced Learners Dictionary 4th Edition MDX MDD
Cambridge Advanced Learners Dictionary 4th Edition MDX MDD

↓ Collins EDT ↓

Collins EDT MDX MDD
Collins EDT MDX MDD
Collins EDT MDX MDD

↓ The Chambers Thesaurus 5th Edition↓

The Chambers Thesaurus 5th MDX MDD
The Chambers Thesaurus 5th MDX MDD

↓ Longman Photo Dictionary ↓

Longman Photo Dictionary MDX MDD
Longman Photo Dictionary MDX MDD
Longman Photo Dictionary MDX MDD

↓ W3 Synonyms ↓

W3 Synonyms MDX MDD

↓ Oxford Dictionary of Folklore English ↓

Oxford Dictionary of Folklore English MDX MDD

↓ Oxford Picture Dictionary ↓

Oxford Picture Dictionary MDX MDD
Oxford Picture Dictionary MDX MDD
Oxford Picture Dictionary MDX MDD

↓ Longman Idioms Dictionary ↓

Longman Idioms Dictionary MDX MDD

↓ Investorwords.com - 2018 ↓

Investorwords.com - 2018 MDX MDD

↓ Green’s Dictionary of Slang ↓

Green’s Dictionary of Slang MDX MDD

↓ General Picture Dictionary 1 ↓

General Picture Dictionary 1 MDX MDD
General Picture Dictionary 1 MDX MDD

↓ Gerry's Vocabulary Teacher ↓

Gerry's Vocabulary Teacher MDX MDD

↓ General Picture Dictionary 2 ↓

General Picture Dictionary 2 MDX MDD
General Picture Dictionary 2 MDX MDD

↓ Financial Dictionary ↓

Financial Dictionary MDX MDD

↓ Amid (Fa) ↓

Amid (Fa) MDX MDD

↓ Moeen (Fa) ↓

Moeen (Fa) MDX MDD

↓ Motaradef Motazad (Fa) ↓

Motaradef Motazad (Fa) MDX MDD

↓ Names (Fa) ↓

Names (Fa) MDX MDD

↓ Parsiman (Fa) ↓

Parsiman (Fa) MDX MDD

↓ ParsiSare (Fa) ↓

ParsiSare (Fa) MDX MDD

↓ Zarbolmasal (Fa) ↓

Zarbolmasal (Fa) MDX MDD

↓ Crabb's English Synonyms ↓

Crabb's English Synonyms MDX MDD

↓ The Oxford Dictionary of Proverbs ↓

The Oxford Dictionary of Proverbs MDX MDD

↓ Collins COBUILD Advanced English Dictionary Online ↓

Collins COBUILD Advanced English Dictionary Online MDX MDD

↓ The Routledge Dictionary of Modern Slang ↓

The Routledge Dictionary of Modern Slang MDX MDD